Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20678
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách Tỉnh tại văn phòng kho bạc nhà nước ĐắK Nông
Authors: Nguyễn, Bá Toàn
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vốn;Chi
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cuon tom tat.pdfTóm tắt331.37 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.