Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20636
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Nữ Quỳnh Trang
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Hoàn thiện;Kế toán
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu Chương 2: Những nghiên cứu thực tế về công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13192 TT.pdfTóm tắt273 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13192.pdfToàn văn25.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.