Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20576
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh ĐăK LăK
Authors: Nguyễn, Tiến Đạo
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị;Khách hàng
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOMTAT.pdfTóm tắt333.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van.pdfToàn văn946 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.