Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20494
Title: Phát triển dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Trung Việt
Authors: Phan, Nguyên Bình
Advisor: TS Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Tín dụng;Doanh nghiệp
Issue Date: 2015
metadata.dc.NienKhoa: Thư viện
metadata.dc.NamNghiemThu: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt588.35 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn755.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.