Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20012
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh tại Thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Sang
Advisor: TS Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Quản trị;Mua
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt275.33 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Toan van.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.