Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19965
Title: Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Thưởng
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Nợ xấu;Giải pháp
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13343 TT.pdfTóm tắt226.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13343.pdfToàn văn4.29 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.