Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19846
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại Tỉnh Quảng Bình
Authors: Phan, Tiến Hoàng
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quyết định;Dịch vụ
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Tien Hoang -Tom tat luan van.pdfTóm tắt248.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Phan Tien Hoang -Luan van.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.