Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19704
Title: Phát triển dịch vụ trong nước tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Bình Định
Authors: Châu, Ngọc Quế Long
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ;Thanh toán
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT QUE LONG.pdfTóm tắt463.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.