Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19654
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các công ty cổ phần thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Giang
Advisor: GS.TS Trương, Bá Thanh
Keywords: Vốn;Quản trị
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư Viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT Đà Nẵng- ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.pdfTóm tắt530.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luanvan.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.