Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19605
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Phương
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Tài chính;Phân tích
Issue Date: 2015
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTAT.pdfTóm tắt597.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN .pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.