Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18880
Title: Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Thị Uyên Phương
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Lợi nhuận;Cổ phiếu;Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt379.77 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
luanvan.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.