Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18870
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình.
Authors: Đoàn, Xuân Ngọc
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản lý;Du lịch;Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt430.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn878.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.