Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18272
Title: Giáo trình cơ học vật rắn (Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao)
Authors: J. M. Brebec
Issue Date: 2006
Abstract: Động học của các hệ chất. Chuyển động của một vật rắn. Nghiên cứu động lực các hệ chất. Nghiên cứu năng lượng các hệ chất. Tiếp xúc giữa hai vật rắn. Sự quay của vật rắn quanh một trục cố định.
Description: Hà Nội: giáo dục, 2006
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053394.pdf4.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.