Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18268
Title: Sinh học phân tử (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Issue Date: 2007
Abstract: Nhậpmôn sinh học phân tử. Sao chép ADN. Các loại ARN. Sự phiên mã và di truyền. Sinh tổng hợp protein. Điều hòa hoạt động gen. Bộ gen tế bào nhân thật. Đột biến gen. Các phương pháp phân tích ADN.
Description: Hà Nội: Giáo dục, 2007.
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000067273.pdf37.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.