Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16977
Title: Hoàn thiện quản lý thu thuế của Nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp (Nghiên cứu tình huống của Hà Nội)
Authors: Nguyễn Thị Lệ, Quý
Advisor: GS.TS. Đỗ Hoàn, Toàn
TS. Nguyễn Văn, Đậu
Keywords: Quản lý thuế;Quản lý nhà nước;Thuế doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ (Ngoại sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LA2186.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.