Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16210
Title: Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh miền núi
Authors: Đặng, Nguyên Anh
Issue Date: 2006
Abstract: Đặt vấn đề nghiên cứu. Đánh giá tổng quan về các chính sách di dân ở miền núi nước ta. Thực trạng di dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Hiệu quả của các chính sách di dân đối với cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội ở miền núi. Đổi mới chí
Description: Hà Nội: Thế giới, 2006.
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000062441.pdf10.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.