Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16149
Title: Giáo trình cơ sở hình thành giá cả
Authors: Ngô, Trí Long
Issue Date: 2007
Abstract: Nhập môn cơ sở hình thành giá. Giá cả trong nền kinh tế thị trường. Chi phí sản xuất và quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả. Cung cầu. Lý thuyết về định giá. Phương pháp xác định mức giá trong nền kinh tế thị trường. Quản lý nhà nước
Description: Hà Nội: Tài chính, 2007.
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000063719.pdf12.41 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.