Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/161
Title: Mở rộng cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Gia Lai.
Authors: Nguyễn, Văn Sang
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Vay;Ngân hàng dầu khí toàn cầu, chi nhánh Gia Lai;Sản xuất
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Một số lý luận về phát triển hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân Hàng Dầu Khí Toàn Cầu Chi Nhánh Gia Lai Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân Hàng Dầu Khí Toàn Cầu Chi Nhánh Gia Lai
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh Tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 11134.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TTLV 11134.pdfTóm tắt624.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.