Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16080
Title: Giáo trình kế toán doanh nghiệp (dùng cho hệ trung cấp)
Authors: Đồng, Thị Vân Hồng
Issue Date: 2010
Abstract: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn. kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước. kế toán vật liệu công cụ dụng cụ. kế toán t
Description: HÀ NỘI: LAO ĐỘNG, 2010.
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000164259.pdf20.5 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.