Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16075
Title: Giáo trình tài chính quốc tế (Dùng trong các trường đại học)
Authors: Đinh, Trọng Thịnh
Issue Date: 2006
Abstract: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế. Tỷ giá hối đoái. Nghiệp vụ thị trường tài chính quốc tế. Đầu tư quốc tế. Tài trợ quốc tế. Thuế quan và liên minh thuế quan. Nghiệp vụ của các tổ chức tài chính quóc tế.
Description: Hà Nội: tài chính, 2006
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053364.pdf12.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.