Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14580
Title: Ứng dụng mô hình IO trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh tế của Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trinh
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Mô hình IO;Ứng dụng;Hệ thống kế toán;Các ngành kinh tế của Việt Nam
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 107tr;
Abstract: Chương 1: Tổng quan về mô hình IO. Chương 2: Thực trạng lập và sử dụng bảng IO của Việt Nam. Chương 3: Ứng dụng mô hình IO trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh tế. Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9667.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9667 - TT.pdfTóm tắt519.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.