Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14566
Title: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN, chi nhánh Đăk Lăk(Vietcombank Đăk Lăk)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoa
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Cho vay;Phát triển;Hệ thống kế toán;NHTMCP ngoại thương VN, chi nhánh Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 91tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk. Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9693.pdfToàn văn2.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9693 - TT.pdfTóm tắt308.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.