Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14555
Title: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Hòa Vang- thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thương
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu THuỷ
Keywords: Quản lý;nhà nước;huyện Hoà Vang
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với môi trường Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Hòa Vang Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang
metadata.dc.NienKhoa: 2011 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11461 TT.pdfTóm tắt405.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11461.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.