Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14554
Title: Thu hút nguồn nhân lực trình độ chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiền
Advisor: TS. Trương, Sỹ Quý
Keywords: Nguồn nhân lực;trình độ;tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận thu hút nguồn nhân lực trình cao cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn nhân lực trình cao vào làm việc trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. Chương 3: Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11490 TT.pdfTóm tắt255.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11490.pdfToàn văn835.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.