Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14546
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình
Authors: Trần, Thuỷ Ngọc
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Bảo hiểm nhân thọ;Nhân tố ảnh hưởng;Prudential;Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Hàm ý nghiên cứu và gợi ý chính sách.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11339.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11339 TT.pdfTóm tắt398.43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.