Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14540
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn Furama Đà Nẵng
Authors: Đặng, Phương Thảo
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo;Khách sạn Furama Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 96 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Sử dụng phương pháp tổng hợp so sánh, trích dẫn, nghiên cứu tại bàn giấy.- Chương 2: Sử dụng phương pháp thống kê, chỉ số phát triển, phân tích tỷ lệ, khảo sát điều tra xã hội học... riêng lẻ hoặc kết hợp.- Chương 3: Sử dụng phương pháp suy luận, so sánh, trừu tượng hóa, dự báo, suy lý...
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11413.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11413 TT.pdfTóm tắt234.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.