Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14529
Title: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ truyền hình MYTV tại VNPT Quảng Nam
Authors: Võ, Thị Thu Trinh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Dịch vụ truyền hình MYTV;Marketing;VNPT Quảng Nam
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 107 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ.- Chương 2: Thực trạng chính sách Marketing dịch vụ truyền hình MyTv tại VNPT Quảng Nam.- Chương 3: Hoàn thiện chính sách Marketing dịch vụ truyền hình MyTv tại VNPT Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11418.pdfToàn văn909.1 kBAdobe PDFView/Open
11418 TT.pdfTóm tắt208.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.