Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14527
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục Tỉnh Vĩnh Long
Authors: Giang, Thị Minh Diệu
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Nguồn nhân lực;Ngành giáo dục;Tỉnh Vĩnh Long
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 87 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long thời gian qua.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long trong thời gian hiện nay.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11443.pdfToàn văn788.01 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11443 TT.pdfTóm tắt382.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.