Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14523
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại trường Đại học Quang Trung
Authors: Trần, Xuân Thạnh
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Thành tích nhân viên;Trường Đại học Quang Trung
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức.- Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang Trung.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang Trung.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11310.pdfToàn văn744.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11310 TT.pdfTóm tắt217.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.