Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14521
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Nhật Lưu
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Nguồn nhân lực;Cục thuế Quảng Nam
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Thuế Quảng Nam.- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Thuế Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11333.pdfToàn văn2.45 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11333 TT.pdfTóm tắt1.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.