Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14514
Title: Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào các cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Advisor: Hồ, Kỳ Minh
Keywords: Hành chính nhà nước;Nguồn nhân lực;Thu hút;Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 81 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận thu hút nguồn nhân lực trình độ cao.- Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình.- Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11348.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11348 TT.pdfTóm tắt380.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.