Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14507
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Thu Hồng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 85 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam.- Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11433.pdfToàn văn719.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11433 TT.pdfTóm tắt269.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.