Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14506
Title: Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh KCN Phú Tài.
Authors: Lê, Thị Thanh Phương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Tiết kiệm;Huy động;NHTMCP công thương VN - CN KCN Phú Tài
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 142tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTM. Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài. Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11369.pdfToàn văn909.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11369 - TT.pdfTóm tắt381.02 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.