Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14504
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Quy Nhơn.
Authors: Đỗ, Đình Hoàng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Ngân sách;Quản lý;Thành phố Quy Nhơn
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 153tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Quy Nhơn. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Quy Nhơn. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Quy Nhơn.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11368.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11368 - TT.pdfTóm tắt556.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.