Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14503
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại khách sạn Xanh - Huế
Authors: Lê, Thái Phượng
Advisor: Trương, Sỹ Quý
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Khách sạn Xanh - Huế
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng (CRM).- Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại khách sạn Xanh - Huế.- Chuơng 3: Hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại khách sạn Xanh - Huế.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11460.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11460 TT.pdfTóm tắt222.47 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.