Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14498
Title: Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Hùng Vương(Eximbank), Đà Nẵng.
Authors: Dương, Thị Thanh Nga
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản trị;Rủi ro;NH xuất nhập khẩu VN, chi nhánh Hùng Vương(Eximbank), Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 121tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro cho vay KHCN của NHTM Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay KHCN tại Eximbank Hùng Vương. Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro cho vay KHCN tại Eximbank Hùng Vương.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11359.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11359 - TT.pdfTóm tắt425.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.