Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14491
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
Authors: Lê, Phước Vi Hạnh
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Nguồn nhân lực;Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng chất lượng phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11365.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11365 TT.pdfTóm tắt238.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.