Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14490
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Ngọc Hà
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 100 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Thực trạng Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng.- Chuơng 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11363.pdfToàn văn743.46 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11363 TT.pdfTóm tắt187.9 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.