Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14487
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Hưng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Rủi ro;Tín dụng;NH Việt Á - CN Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 109tr;
Abstract: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2010 – 2012. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11426.pdfToàn văn699.65 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11426 - TT.pdfTóm tắt359.91 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.