Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14481
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Quảng Bình.
Authors: Đặng, Thị Mỹ Thuỷ
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ;Bảo lãnh;NHTMCP đầu tư & phát triển VN, CN Quảng Bình
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 99tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng về phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Quảng Bình.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11414.pdfToàn văn523.67 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11414 - TT.pdfTóm tắt147.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.