Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14460
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht DaNang)
Authors: Đỗ, Thị Duy Trinh
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht DaNang)
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 102 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận chung.- Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Đà Nẵng.- Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11513.pdfToàn văn885.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11513 TT.pdfTóm tắt391.44 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.