Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14446
Title: Quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)
Authors: Lê, Hoàng My
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Hàng tồn kho;Quản lý;Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 94 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng (Dapharco).- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Dược -TBYT Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11495.pdfToàn văn809.22 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11495 TT.pdfTóm tắt356.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.