Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14437
Title: Quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thuỳ Dương
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Kênh phân phối;Quản trị;Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Nam
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 105 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối.- Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm dược của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.- Chương 3: Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các sản phẩm dược, vật tư y tế của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11468.pdfToàn văn718.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11468 TT.pdfTóm tắt257.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.