Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14426
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu.
Authors: Lương, Thị Như
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Thuế;Quản lý;Quận Hải Châu
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 118tr;
Abstract: Chương 1: Tổng quan về thuế và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chương 2: Thực trạng quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu. Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11325.pdfToàn văn771.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11325 - TT.pdfTóm tắt196.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.