Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14423
Title: Quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình Định
Authors: Lê, Văn Tú
Advisor: Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Ngân sách;Quản lý;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 105tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình Định. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình Định. Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11328.pdfToàn văn2.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11328 - TT.pdfTóm tắt368.54 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.