Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14420
Title: Quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Advisor: Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Thu thuế;Quản lý;TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 118tr;
Abstract: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu thuế GTGT đối với DN-NQD. - Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với DN-NQD ở thành phố Quy Nhơn. - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DN-NQD trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian đến.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11329.pdfToàn văn1.92 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11329 - TT.pdfTóm tắt579.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.