Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14415
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đà Nẵng
Authors: Tôn, Hoàng Long
Advisor: Võ, Thị Thuý Anh
Keywords: Quản trị;Huy động vốn;NH đầu tư&phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 102tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại BIDV Đà Nẵng. Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11309.pdfToàn văn874.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11309 - TT.pdfTóm tắt230.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.