Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14411
Title: Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT CN quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.
Authors: Lê, Thị Minh Phương
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Cho vay;NHNo&PTNT CN Q. Cẩm Lệ TP Đà Nẵng;Doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 90tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề chung về mở rộng cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiep và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiep tạ i Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Cẩm Lệ Thành phô Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11311.pdfToàn văn603.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11311 - TT.pdfTóm tắt239.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.