Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14407
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lương, Thị Ngọc
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Phát triển;Huyện Hòa Vang
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển NNL Chương 2: Thực trạng phát triển NNL hành chính cấp xã tại huyện Hòa Vang thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển NNL hành chính cấp xã tại huyện Hòa Vang thời gian đến
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11475 TT.pdfTóm tắt300.74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11475.pdfToàn văn1.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.