Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14397
Title: Phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Authors: Lê, Thị Tuyết Minh
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Phát triển;Tỉnh Quảng Bình;cây cao su
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cây cao su Chương 2: Thực trạng phát triển cây cao su trên địa bản huyện Bố Trạch Chương 3: Giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11447 TT.pdfTóm tắt301.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11447.pdfToàn văn739.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.